Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Giới thiệu Làng Thông Minh Bạch Đằng Bình Dương

Làng Thông Minh Bạch Đằng Bình Dương


Thí điểm "làng thông minh" tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG “LÀNG THÔNG MINH” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BẠCH ĐẰNG, THỊ XÃ TÂN UYÊN GIAI ĐOẠN 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng Làng thông minh, tạo nơi tập trung nhiều sáng kiến về những vấn đề và nhu cầu hiện nay trong cộng đồng như: công nghệ, nông nghiệp, việc làm, nâng cao năng suất lao động cho người dân nông thôn, sự gắn kết của cộng đồng, y tế, giáo dục, năng lượng, xử lý rác thải, khu vực đáng sống, bảo vệ môi trường, xanh, sạch... Trong tương lai, đây sẽ là nơi đáng sống, thân thiện thiên nhiên môi trường, vừa là nơi phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch sinh thái, trở thành một biểu tượng xanh cho Bình Dương. Từ việc thống nhất được các khái niệm và cách tiếp cận Làng thông minh cho xã Bạch Đằng sẽ tạo tiền đề hướng đến xây dựng xã nông thôn mới thông minh trong thời gian tới, nhằm đảm bảo xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình phát triển công nghiệp, đô thị của tỉnh là quá trình thường xuyên, liên tục hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, đảm bảo hài hòa các hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa (bản sắc riêng).

2. Mục tiêu cụ thể

- Năm 2020, ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên giai đoạn 2020-2025; hình thành cách tiếp cận khái niệm làng thông minh.

- Năm 2021, bắt đầu triển khai xây dựng một số mô hình điểm trên địa bàn xã Bạch Đằng như:

+ Về hạ tầng: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn trên địa bàn xã, trong đó chú trọng phát triển hệ thống giao thông gắn với cải tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Về sản xuất: Nắm bắt cơ hội mới của thời đại 4.0, phát huy ưu thế, vị thế của Bình Dương, thu hút nguồn lực, tiếp cận các cơ hội đầu tư mới phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động cho người dân và nâng cao thu nhập cho nhân dân xã Bạch Đằng.

+ Về văn hóa - xã hội: Thiết lập và hoàn thiện mô hình liên kết 3 nhà (nhà nước - doanh nghiệp - trường đại học, viện nghiên cứu) tăng cường sự tham gia hợp tác trong giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng; tích hợp các dự án có liên quan đến kế hoạch làng thông minh để tạo sự kết nối đồng bộ với kế hoạch xây dựng thành phố thông minh Bình Dương; phát huy vai trò trung tâm của người dân trong giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng tại địa phương.

+ Về quản lý nhà nước: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ độ 3 hoặc 4.

- Đến năm 2025 hoàn thành việc thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh, xã Bạch Đằng được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; là mô hình mẫu để tổ chức nhân rộng tại các xã có điều kiện tương tự trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Việc thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng được thực hiện trên cơ sở Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, gắn kết các thành tựu công nghệ với nội dung xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như sau:

1. Về hạ tầng

Tiếp tục rà soát, đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Bạch Đằng, kết nối đồng bộ với các đô thị Tân Uyên, Thủ Dầu Một và Biên Hòa, đảm bảo sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị xanh. Trong đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ mới phát triển hệ thống giao thông gắn với cải tạo cảnh quang, môi trường sống cho nhân dân, cụ thể:

1.1. Giao thông

Đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông, cầu qua sông Đồng Nai theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, UBND thị xã Tân Uyên và Đề án xây dựng xã nông thôn mới của xã Bạch Đằng, ứng dụng hệ thống chiếu sáng hiện đại (đèn Led tiết kiệm năng lượng hoặc đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời), Lắp đặt camera an ninh ở các nút giao thông quan trọng của địa bàn để tăng cường giám sát an ninh trên địa bàn xã; phát triển hệ thống cây xanh ở các tuyến đường giao thông. Đến năm 2025, có trên 80% đường giao thông do xã Quản lý được lắp đặt hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, có hệ thống cây xanh hai bên đường; 100% nút giao thông quan trọng đều được lắp đặt camera an ninh.

1.2. Vệ sinh môi trường

- Thu gom, xử lý rác thải, nước thải: Thực hiện thí điểm phân loại rác thải tại nguồn trước khi thu gom, xử lý; Quản lý, đánh giá tình hình thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp trên địa bàn xã bằng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tăng hiệu quả quản lý tình hình thu gom rác thải, nước thải. Đến cuối năm 2025, trên 90% rác thải, nước thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp được phân loại tại nguồn và được thu gom xử lý theo đúng quy định.

- Cải tạo cảnh quan môi trường sống: Duy trì thực hiện tốt phong trào xây dựng hộ gia đình “xanh, sạch, đẹp, sáng”, góp phần cải thiện môi trường sống cho chính mình và cộng đồng. Đến năm 2025, có trên 60% hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chí hộ gia đình “xanh, sạch, đẹp, sáng” (UBND thị xã ban hành tiêu chí cụ thể để làm cơ sở thực hiện và xét công nhận).

- Nước sạch nông thôn: Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn xã. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn xã đạt trên 95%.

2. Về sản xuất

- Về kỹ thuật sản xuất: phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ, gắn với xây dựng các chuỗi liên kết (tập trung các sản phẩm chủ lực của xã: bưởi, lúa, rau thuỷ canh và sinh vật cảnh), ứng dụng quản lý trang trại nông nghiệp thông minh trong các khâu sản xuất (giống, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), kiểm soát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và truy suất nguồn gốc sản phẩm, ứng dụng các quy trình công nghệ tiết kiệm năng lượng.

- Về quản lý sản xuất: Đổi mới việc quản lý sản xuất (các hợp tác xã, tổ hợp tác) thông qua các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, điều phối kế hoạch sản xuất trong các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác; kiểm soát quá trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm; xây dựng kênh tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi và tư vấn, giải đáp những khó khăn trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, nhu cầu cần hỗ trợ của các thành viên. Đào tạo nâng cao trình độ quản trị sản xuất cho nông dân, chủ nhiệm và các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện tốt việc hoạch định sản xuất, đáp ứng yêu cầu thị trường. Trong giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì tổ chức khảo sát xây dựng dự án ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và quy trình quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã bưởi Bạch Đằng và các mô hình sản xuất các sản phẩm có tiềm năng khác, nội dung dự án tích hợp các mục tiêu phát triển kỹ thuật sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm...

- Về tiêu thụ sản phẩm: Chia sẻ thông tin thị trường đầu vào và đầu ra sản phẩm cho các thành viên, gắn kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp; xây dựng và triển khai các ứng dụng giao dịch trực tuyến, kết nối kênh cung cấp thông tin các sự kiện liên quan đến xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước để người sản xuất tiếp cận.

- Gắn sản xuất với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng: Gắn việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với việc tuyên truyền, kết nối các dịch vụ du lịch, nhất là gắn với các trường (phổ thông, đại học) tổ chức tham quan, nghiên cứu, học tập, trải nghiệm.

3. Về văn hóa - xã hội

- Lắp đặt hệ thống Wifi tốc độ cao miễn phí tại các điểm dân cư tập trung, khu vực công cộng trên địa bàn toàn xã, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận thông tin.Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân đối với mục tiêu và nội dung, nhiệm vụ xây dựng “Làng thông minh”; chú trọng đào tạo, nâng cao kiến mô hình công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông cho người dân và cho cán bộ địa phương.

- Triển khai hiệu quả giải pháp liên kết 3 nhà (doanh nghiệp, nhà nước và nhà trường), huy động mạnh mẽ nguồn lực từ bên ngoài, các cơ quan nhà nước phát huy vai trò dẫn dắt, khuyến khích các viện, trường cùng tham gia. Tổ chức quảng bá, giới thiệu về địa phương, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng phóng sự giới thiệu xã Bạch Đằng và đề án Làng thông minh. Huy động trí tuệ, sự sáng tạo của cộng đồng thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của người dân về các vấn đề quan tâm của cộng đồng trong các lĩnh vực đời sống, xã hội, sản xuất; tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, mô hình, công nghệ, giải pháp cho “Làng thông minh”; gắn kết các hoạt động đổi mới sáng tạo, sáng kiến cộng đồng với việc xây dựng làng thông minh.

- Khuyến khích, đặt hàng cho các cơ sở nghề nghiệp đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực về hướng dẫn du lịch và nông nghiệp công nghệ cao để ứng dụng công nghệ vào sản xuất cây trồng một cách hiệu quả, bền vững phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

- Xây dựng các App ứng dụng công nghệ; trong đó tập trung xây dựng một App tích hợp nhiều hạng mục để dễ nhớ, dễ theo dõi và quản lý. Đồng thời kết nối với các App sẵn có của các cơ quan, đơn vị khác để có thể quảng bá rộng rãi hơn về dự án “Làng thông minh”.

4. Về quản lý nhà nước: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ cao. Phân công tổ chức cập nhật và hệ thống cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực về sản xuất, các hoạt động của cộng đồng dân cư, hệ thống văn bản thủ tục hành chính của địa phương để đưa vào khai thác sử dụng trong đề án thí điểm.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Năm 2021

- Quý I, II: UBND xã khảo sát thực trạng, lập Đề án “xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” trong đó lồng ghép các nội dung định hướng xây dựng “Làng thông minh”, lấy ý kiến của nhân dân và hoàn chỉnh phương án.

- Quý III, IV: UBND thị xã tổ chức lấy ý kiến các ngành liên quan, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Tổ chức tuyên truyền để mọi đối tượng tích cực tham gia xây dựng “Làng thông minh”.

2. Giai đoạn 2022- 2023: Tổ chức triển khai các hạng mục công việc theo Đề án được duyệt; hoàn thành việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Làng thông minh” gắn với xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sơ kết rút kinh nghiệm.

3. Giai đoạn 2024 - 2025: Tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn hạn chế; tổng kết nhận rộng mô hình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh;

- Nguồn vốn hỗ trợ của huyện;

- Nguồn vốn do xã huy động.

- Nguồn huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã Bạch Đằng.

(Quy mô kinh phí, nguồn kinh phí và phân kỳ thực hiện được xác định theo từng dự án, nhiệm vụ cụ thể).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND xã Bạch Đằng

- Căn cứ các chỉ tiêu, tiêu chí của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu và các nhóm vấn đề trọng tâm về “Xây dựng làng thông minh” nêu trong kế hoạch này, tổ chức xây dựng Đề án “xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 -2025, trình UBND thị xã Tân Uyên thẩm định, phê duyệt làm cơ sở để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Sau khi Đề án được phê duyệt, chỉ đạo các Ban phát triển ấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, cơ chế chính sách, nội dung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và “Làng thông minh” đến từng hộ dân trên địa bàn xã tham gia thực hiện, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nói chung, làng thông minh nói riêng để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho chính mình.

- Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng theo Đề án được duyệt.

- Huy động sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của đề án.

2. UBND thị xã Tân Uyên

- Giao UBND thị xã Tân Uyên chỉ đạo UBND xã Bạch Đằng tổ chức thực hiện hoặc thuê tư vấn hỗ trợ xây dựng Đề án “xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025, trong đó lồng ghép các nội dung thí điểm “Làng thông minh”; Tổ chức thẩm định và phê duyệt Đề án để làm cơ sở thực hiện.

- Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các hạng mục công việc theo tiến độ của Đề án được duyệt.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành liên quan lồng ghép các chương trình, dự án, hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Bạch Đằng trong quá trình triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và “Làng thông minh”.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới định kỳ hàng quý, năm, sơ kết, tổng kết để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.

- Phối hợp với các Sở, ngành thu hút và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế có tiềm năng tham gia các dự án, các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện làng thông minh trên địa bàn xã Bạch Đằng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp các Sở, ngành liên quan hỗ trợ UBND thị xã Tân Uyên, UBND xã Bạch Đằng trong quá trình khảo sát, lập Đề án; làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Tổ chức lồng ghép các Chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã Bạch Đằng để thực hiện Đề án.

-Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ vốn hỗ trợ của tỉnh cho địa phương thực hiện.

- Tham mưu UBND tỉnh Ban hành quy định về điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn “làng thông minh” để UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận “làng thông minh”, theo đúng quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các Đề tài khoa học công nghệ liên quan đến các nội dung như quản lý trang trại, quản lý sản xuất, ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, trong đời sống xã hội,... thực hiện thí điểm xây dựng làng thông minh tại xã Bạch Đằng.

- Gắn kết các hoạt động của Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp để kết nối, chuyển giao các sáng kiến giải quyết những vấn đề và nhu cầu của cộng đồng dân cư trong sản xuất, cải thiện môi trường, dịch vụ...

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên xúc tiến kết nối các công ty du lịch tổ chức và khai thác các đoàn du lịch sinh thái vườn, du lịch trãi nghiệm trên các vườn cây và địa điểm tiềm năng khai thác du lịch trên địa bàn xã Bạch Đằng.

6. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã thực hiện cập nhật thông tin thị trường, kỹ năng bán sản phẩm trên các sàn Thương mại điện tử (sản phẩm OCOP, chợ điện tử, bán hàng online, ...) xây dựng, cung cấp kênh thông tin kết nối các sự kiện liên quan đến xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước để người sản xuất tiếp cận.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND thị xã Tân Uyên tổ chức thực hiện thí điểm phát triển “Làng thông minh” trong ứng dụng ICT; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ cao; Xây dựng các chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng xã hội về làng thông minh.

- Hỗ trợ UBND thị xã Tân Uyên, UBND xã Bạch Đằng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (xây dựng các App) trong xây dựng làng thông minh với các nội dung như: Tiếp nhận và xử lý ý kiến đóng góp của người dân đối với các lĩnh vực trong đời sống, xã hội, sản xuất, hoạt động của cơ quan nhà nước; tham gia quản lý và giám sát các hoạt động xây dựng “Làng thông minh”...

8. Văn phòng Thành phố thông minh

- Gắn kết các nội dung xây dựng làng thông minh với đề án xây dựng thành phố Thông minh của tỉnh; hỗ trợ công tác kết nối các đối tác quốc tế, hợp tác quốc tế về xây dựng làng thông minh.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND thị xã Tân Uyên tổ chức các cuộc thi về ý tưởng, mô hình, công nghệ, giải pháp cho “Làng thông minh” xã Bạch Đằng.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Triển khai các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực để tạo nên các chủ thể xây dựng “làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên tổ chức cho học sinh, sinh viên các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ chính khoá.

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương

- Phối với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Tổ hợp tác, Hợp tác xã; củng cố tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn.

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, cân đối bố trí vốn hỗ trợ để UBND thị xã Tân Uyên, UBND xã Bạch Đằng tổ chức triển khai thực hiện Đề án thí điểm “Làng thông minh” tại xã Bạch Đằng.

12. Các Sở ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Tân Uyên, xã Bạch Đằng trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng làng thông minh giai đoạn 2020- 2025 theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh” trên địa bàn xã Bạch Đằng giai đoạn 2020-2025; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thí điểm xây dựng “Làng thông minh" trên địa bàn xã Bạch Đằng giai đoạn 2020-2025; Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh đúng quy định./.


Nguồn video BTV  http://btv.org.vn/video/thi-diem-lang-thong-minh-tai-xa-bach-dang-thi-xa-tan-uyen-67052.html

Đăng nhận xét

0 Nhận xét